Welcome, Guest

महाकाली अञ्‍चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०४-१६१०८/०७४-७५ (खुला र दलित), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

2075-06-23 - Written Results Download


Facebook Comments