Welcome, Guest

महाकाली अञ्‍चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०२-१६१०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

2075-06-21 - Written Results Download


Facebook Comments