Welcome, Guest

लोक सेवा आयोगको सुचना

2075-05-20 / Source: gorkhapatraonline.com  /  16.5K 0

 लोक सेवा आयोग , केन्द्रिय कार्यालय , अनामनगरको देखाएयको विज्ञापनमा लिएयको लिखितमा सम्मेलित उम्मेद्वारहरु मध्ये देखाएयका उम्मेदवार उत्रीण भइ अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भयको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News