Welcome, Guest

अल्पसंख्यक जाती राउटेलाई कहिले देखि मासिक भता दिन सुरु गरिएको हो? १. आ ब २०५८/०५९ २. आ ब २०६१/ ०६२ ३. आ ब २०६४/०६५ ४. आ ब २०६६/०६७

Sunita Acharya

on 10 Jan, 2019

102
You need to login to reply on this post.
Join LokSewa Plus

RECEIVED ANSWERS
अपु क्षेत्री

on 10 Jan, 2019

4

Anisa Rai

on 10 Jan, 2019

६५ ,६६ देखि दिन सुरु गरेको हो