Welcome, Guest

Weekly Quiz: Magh 18 - Magh 24 [2074]

1. साहित्यकार मनू बाजाकीको निधन कहिले भएको हो ?

  1. वि.स. २०७४ माघ १२
  2. वि.स. २०७४ माघ १४
  3. वि.स. २०७४ माघ १७
  4. वि.स. २०७४ माघ १९

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments