Welcome, Guest

आयकर निदेर्शिका, २०६६ (दोस्रो संसोधन, २०७३ सहित)

on 14 Jun, 2017


Constitution of Nepal 2072

on 20 Sep, 2015


आइटी पोलिसी २०७२ को मस्यौदा

on 05 Aug, 2015


The Nepal Engineering Council Act

on 30 Dec, 2014


सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

on 30 Dec, 2014


बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९

on 21 Dec, 2014


नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

on 21 Dec, 2014


सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

on 21 Dec, 2014


शिक्षा नियमावली, २०५९

on 21 Dec, 2014


दूरसञ्चार नियमावली, २०५४

on 21 Dec, 2014


नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

on 21 Dec, 2014


ब्यागेज नियम २०७१

on 21 Dec, 2014


भन्सार ऐन, २०६४ , भन्सार नियमावली, २०६४

on 21 Dec, 2014


आर्थिक ऐन २०७१

on 21 Dec, 2014


निजामती सेवा ऐन, २०४९

on 17 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (पाँचौ संशोधन) निर्देशिका, २०७०

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०६९

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग(कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ (चौथो संशोधन समेत समावेश)

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

on 11 Dec, 2014


लोक सेवा आयोग ऐन २०६६

on 11 Dec, 2014