Welcome, Guest

कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (ने. स्वा.से.नि. २०५५ को नियम ६७(३)सँग सम्बन्धित)

on 11 Dec, 2014


कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा तथा जेष्टता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को नियम ७४(३) सँग सम्बन्धित)

on 11 Dec, 2014


एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको परिक्षाका लागि निर्धारण गरिएको दरखास्त फारम (शाखा अधिकृत, ना.सु. र खरिदार वा सो सरहका समावेशी र खुला तर्फका पदका लागि)

on 11 Dec, 2014


दरखास्त फाराम (खुला र आ.प्र.का लागि)

on 11 Dec, 2014


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने वढुवाको समायोजनको प्रयोजनका लागि दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को परिच्छेद १० नियम ७४ मा आधारित)

on 11 Dec, 2014


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने वढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को परिच्छेद १० नियम ८७ ख. मा आधारित)

on 11 Dec, 2014